Общи правила за ползване на нашия уеб сайт

www.floradesign-bg.com

Условия за пазаруване

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТ  www.floradesign-bg.com

 

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ
www.floradesign-bg.com е сайт със специализирана насоченост в областта на ландшафтната архитектура, градински стоки и аксесоари.Той съдържа информация за дейността на фирма “Флора Дизайн „ ЕООД, също така предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в www.floradesign-bg.com Електронен Магазин стоки: широколистни и иглолистни дървета и храсти, сезонни цветя,многогодишни цветя, градински инструменти,градински фигури, кашпи, саксии и други консумативи за цветя и градини, чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.

Стоките са класифицирани в отделни стокови категории по общи и сходни характеристики.Интернет магазина съдържа основна и пълна информация, снимки на съответната стока, цената която клиентите на сайта заплащат за съответната стока. Всички цени посочени в този сайт са крайни и включват ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка. Стоката се доставя подходящо опакована чрез Куриерска фирма „Еконт“ и наложен платеж. Цената на доставката се определя от размера и теглото на стоките и се заплаща извън цената на стоките.
Снимките в Интернет магазина отразяват максимално точно текущото състояние и визия на предлаганите стоки.Трябва да се има предвид, че част от предлаганите продукти са декоративни растения, които се променят динамично в зависимост от сезоните и не е изключено снимката публикувана в Интернет Магазина да се различава от изпратените растения.

Теглото зависи основно от контейнера, в който са засадени растенията и степента на поливка в момента на изпращането на растението.

 

2. ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представя общите условия или условията на ползване на www.floradesign-bg.com.Общите условия уреждат правилата за използването, включително сключването на договор за покупко-продажба с този Електронен магазин.Извършвайки поръчка от сайта www.floradesign-bg.com, Клиентът декларира, че е запознат с настоящите Общи Условия и приема същите за обвързващи в отношенията му с Продавача.

Общите условия уреждат взаимоотношенията между "Флора Дизайн" ЕООД (наричан по долу за краткост FLORADESIGN) от една страна и потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги (наричан по-долу за краткост Клиент).

Общите условия дават информация на потребителите за правата им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки един потребител, работещ със сайта, е обвързан с правила на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.

 

3. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА
„ФЛОРА ДИЗАЙН“ ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление в България, гр.Пловдив, ул.“Найден Попстоянов“№1, с идентификационен номер по ДДС: BG160055696.

Дружеството „ФЛОРА ДИЗАЙН“ ЕООД щe бъде наричано за краткост по-долу FLORADESIGN.

Можете да се свържете с FLORADESIGN на посочения по-горе адрес, на телефон 00359 889 510 190 или на и-мейл адрес: floradesign@abv.bg.

 

4. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение :

4.1.Сайт – домейна  www.floradesign-bg.com

4.2.Клиент – всяко физическо лице, навършило 18 години, юридическо лице или друго правно образувание,което се е съгласило с настоящите Общи условия, използва сайта на FLORADESIGN по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

4.3.Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Сайта.

4.4.Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

4.5.Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определн период от време, посочен от Продавача.

4.6.Договор - представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част, от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

4.7.Съдържание -цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите ; данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.

4.8. Спецификации - всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

4.9.Продавач - FLORADESIGN.

 

5. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

5.1.Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Продавача,те могат да бъдат използвани от последният за всякакви законосъобразни цели, без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на Клиента за обработването им във всеки отделен случай.

5.2.С предоставянето на свои данни на Продавача (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват от FLORADESIGN .

 

6. ЗАЩИТА И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

6.1. FLORADESIGN ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да Ви предостави достъп до специфична информация или за обща комуникация с Вас. FLORADESIGN няма да продава Вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на FLORADESIGN са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.

6.2.Съгласно изискванията на българското законодателство за защитата на лицата относно обработката на личните данни и свободното им движение, с последващите промени и допълнения,  FLORADESIGN е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

6.3.Целта на събирането на данните е: уведомяването на Купувача относно статуса на Поръчките му.

6.4.Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на FLORADESIGN и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени без териториално и/или времево ограничение от FLORADESIGN.

6.5.Купувачът се съгласява и разрешава на FLORADESIGN да предоставя личните му данни на други дружества или лица, с които е в договорни взаимоотношения при възникнал правен спор и в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона. Такива субекти може да са: адвокатски дружества, адвокати и др.

6.6.Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

6.7.Всеки потребител има право да поиска изтриване на въведените от него лични данни.

 

7. ОТГОВОРНОСТ

7.1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача, или не са в причинно следствена връзка с неговите действия и с виновното му поведение.

7.2.Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

 

8. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

8.1.Клиентът се задължава: да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция; да плати цената на заявената от него стока; да заплати разходите по доставката; да получи стоката; да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

8.2.Продавачът се задължава да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка стока; да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;

 

9.ГАРАНЦИИ

9.1.Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител . Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция като дървета, храсти, цветя и др.

 

10. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

10.1.Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

 

11. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1.FLORADESIGN публикува описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, за правото на Клиента, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и за условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила.

11.2.Съществува възможност, поради ограниченото пространство и структурата на сайта, информацията, описанията и характеристиките на продуктите да бъдат понякога непълни.

11.3.Всички стоки, включително тези в промоция/сезонно намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.

11.4.Общите условия на FLORADESIGN са задължителни за всички потребители на САЙТА.

11.5.Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте се запознали внимателно с Общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

Ако не приемате тези условия, не използвайте този уеб сайт.

11.6.Общите условия могат да бъдат променени едностранно от FLORADESIGN по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.

11.7.FLORADESIGN има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязал в сила нормативен акт.

11.8.Във всеки един случай на промяна на общите условия FLORADSEIGN ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.

11.9.FLORADESIGN полага усилия да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, FLORADESIGN уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, някои от предлаганите в този сайт стоки се променят динамично и сезонно, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките и визията им.

11.10.Характеристиките или цените на продуктите, описани в сайта, могат да бъдат промянени от FLORADESIGN по всяко време и могат да съдържат грешки.

11.12.Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. FLORADESIGN не носи отговорност за политиката на поверителност на уеб сайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

11.13.Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява и заявява  желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.

11.4.Продавачът изпраща на Купувача уведомление за регистриране на Поръчката в системата му. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.

11.5. Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение. Продавачът уведомява за това Клиента по електронен път (имейл) или по телефона.

11.6.Договорът за Интернет покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS и/или чрез телефонно обаждане на служител на FLORADESIGN, на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката, която да я достави на адрес, посочен от клиента, съобразно възможностите й за доставка и ценовите й условия.

11.7.Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта.

11.8.Достъпът до сайта www.floradesigm-bg.com с цел регистрация на Поръчка е свободен и позволен на всеки Клиент.

11.9.Клиентът има право да се свързва с FLORADESIGN на посочените адреси и телефони в раздел „Контакти” на сайта. 

11.10. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка по телефон или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакти”.

11.11.FLORADESIGN може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от нея промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.

11.12.Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с всички изисквани по закон данъци или такси.

11.13. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения и т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия.

 

12. ПОРЪЧКИ, ФАКТУРИРАНЕ, ПЛАЩАНЕ

12.1.Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта.

12.2.Всяка добавена в количката за покупки, една Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде финализирана не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

12.3.Клиентът се задължава и отговаря за това, всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

12.4.С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него по тел. и/или e mail за потвърждаване на направената поръчка.

12.5.Преди финализирането на поръчката Клиентът потвърждава, че е запознат и е съгласен с Общите условия на FLORADESIGN.

12.6.Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента.

12.7. Клиентът има право да се откаже от Договора в срока за отказ, предоставен му за това от Продавача.

12.8. Право на връщане на стока имат само потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и в случай, че стоката е със запазен търговски вид и е придружена от съпътстващите я опаковки, етикeт и касов бон.

12.9.За да завърши и изпрати съответната Поръчка: Клиентът трябва да определи вида и количеството на стоката чрез натискане на виртуален бутон „Добави в количката”, обозначен срещу съответна стока; трябва да потвърди информацията за доставка чрез Куриерска фирма и вида на плащането при доставка на стоката : плащане чрез “наложен платеж”. Чрез натискане на бутона плащане с наложен платеж, потребителят извършва действие, обвързващо го със силата на договор - него (потребителят/клиентът) и FLORADESIGN (продавача) съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

При доставката Купувачът получава от куриера придружаващите я документи, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка) посочена в документа, което се отбелязва в товарителницата, която служи за разписка. С подписването на товарителницата купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на „Флора Дизайн“ЕООД сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

12.10.Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта www.floradesign-bg.com са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.

12.11.Цената, начинът на плащане и срокът за доставка са посочени във всяка Поръчка.

12.12.Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактура в съответствие с действащото законодателство. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за FLORADESIGN не възниква задължение за нейното изпълнение.

12.13.Продавачът издава фактура на Клиента за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

12.14.FLORADESIGN издава фактура в случаите когато в полето "Данни за фактура" са били попълнени нужните данни изискуеми според действащото законодателство или ако това е изрично упоменато като бележка към Поръчката.В случаите когато Клиентът не е пожелал издаването на фактура, и е избрал плащане чрез Наложен Платеж, Клиентът ще получи поръчаните продукти с разписка за прием на пощенски паричен превод съгласно чл.3 ал.1 от Наредба Н-18 от 13 декември 2006 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства в сила от 01.01.2007г. Юридически лица, желаещи да върнат закупена стока, могат да го направят до 2 работни дни, считано от датата на получаването й.

 

13. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

13.1.Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

13.2.Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

14. ДОСТАВКА НА СТОКИ

14.1.FLORADESIGN доставя стоки само на територията на Република България. Чрез въвеждането на адрес за доставка Вие оторизирате „Флора Дизайн“ ЕООД  да извърши доставка на поръчаните от Вас продукти за Ваша сметка и се съгласявате с общите условия на “Флора Дизайн“ ЕООД. “Флора Дизайн“ ЕООД се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки на адрес, посочен от Купувача или в офис на Куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

14.2.Продавачът осигурява подходящото опаковане на Стоките.

14.3.Цената на доставка на продукти ще бъде определена според стандартните и актуални тарифи на Куриерска фирма „Еконт“.

14.4.Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на сътветната Услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.

Нашият уеб сайт използва cookies (бизквитки), които са нужни за коректното му функциониране.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

В случай, че имате въпроси и препоръки по отношение на настоящите Общи условия за предоставяните от FLORADESIGN услуги и стоки, моля да ги изпращате на следните адреси на електронна поща: floradesign@abv.bg.