Дървесно - храстови групи

Хармония и единство в градината

Дървесно - храстовите групи са самостоятелни композиционни единици с декоративно предназначение. Те играят структурообразуваща роля в обемно-пространственото изграждане на дворното пространство.
Посредством тях са отделени типовете пространства, оформени са интересни кътове, акценти и зрителни фокуси. В дървесно-храстовите групи са засадени ефектни и оригинални дървета и храсти, при съчетаването на които се постига висок художествен ефект.
За вертикални акценти са използвани широколистни дървета с различна багра на листата. По периферията са разположени декоративни храсти, с които се постига по-динамичен и живописен силует на групата.